YGGDRASIL-THE WORLD-COSMIC TREE

(Slovenská verzia nasleduje za angl.)

“I remember the giants  (planets) born at the dawn of time,
and those who first gave birth to me.
I know of nine worlds
(9 planets),
nine spheres covered by the tree of the world
(our Solar system),
that tree set up in wisdom
which grows down in the bosom of the earth.
An Ash I know, Yggdrasil its name;
with water white is the great tree wet.
  

From the Scandinavian Eddaic Poem

 

Yggdrasil-cosmic tree on “oriental carpet”

The Christmas tree is a Nordic visual metaphor of their creation myth. It represents their cosmology. Many have assumed it to be of Western Germanic origin, the Rhineland (Hertha, 1944; Foley, 1960). Needless to say, the British have a different account of this.

 

 

They argue that Saint Boniface, a monk from Crediton, Devonshire, England not only established the Christian churches in France and Germany, but in the 7th century came across a group of pagans who were about to sacrifice a child to the god Thor. To stop the sacrifice and to save the child's life, he felled the tree with one might blow of his fist. In its place grew a tiny fir, a Tree of Life. This, according to medieval legend was the story of the first Christmas tree.

 

 

 

The Germans admitted the feats of St. Boniface, but claimed that it was Martin Luther (1483-1546) who decorated the first Christmas tree. Followers of the Druids claim that they were the first to decorate the oak trees with golden apples for their winter solstice festivities. Regardless of which group claims credit for this visual metaphor, it appears that only the Vikings embedded themselves in a creation myth that closely resembles that of the Christmas tree. However, they called their tree, the Ash World Tree.

 

In Norse mythology, Yggdrasil ("The Terrible One's Horse"), also called the World Tree, is the giant ash tree that links and shelters all the worlds. Beneath the three roots the realms of Asgard, Jotunheim, and Niflheim are located. Three wells lie at its base: the Well of Wisdom (Mímisbrunnr), guarded by Mimir; the Well of Fate (Urdarbrunnr), guarded by the Norns; and the Hvergelmir (Roaring Kettle), the source of many rivers.

 

 

Four deer  (Jovian planets) run across the branches of the tree and eat the buds (asteroids, comets, planetoids, moons); they represent the four winds. There are other inhabitants of the tree, such as the squirrel Ratatosk ("swift teeth"), a notorious gossip, and Vidofnir ("tree snake"), the golden cock (M42) that perches on the topmost bough. The roots are gnawed upon by Nidhogg (Planet X) and other serpents. On the day of Ragnarok, the fire giant Surt will set the tree on fire.

Other names for the tree include: Ask Yggdrasil, Hoddmimir's Wood, Laerad and Odin's Horse.

 

 

 

In Norse myth, Nidhogg ("tearer of corpses") is a monstrous serpent that gnaws almost perpetually at the deepest root (indoor planets) of the World Tree Yggdrasil, threatening to destroy it. The serpent is always bickering with the eagle (Nemesis) that houses in the top of the tree. Nidhogg lies on Nastrond in Niflheim and eats corpses to sustain itself (succs mass, bodies). It is not the only serpent whose task it is to destroy the World Tree; other serpents include Graback, Grafvolluth, Goin and Moin.

 

 

Identical patterns of crop circles, on oriental carpets, on Senmut map (1450B.C.)|, Funneral banner of lady Tai (168 B. C.),…

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/   


 
http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna   


 
http://mujweb.cz/Veda/akustika 

  

 http://mujweb.cz/Veda/narmer   


 
 http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/bode   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/sedna   


 
http://senmut.szm.com  

 

http://www.revenus.szm.sk


 
Please, let me know your opinion,...  

Best regards  

RNDr. Pavel Smutný  


 
Ucitelska 11  


 
Banska Stiavnica, Slovakia  


 
00421456921995  


 
00421902177203  


 
00421911177203
senmut@pobox.sk

senmut@atlas.sk

 

 

 

 

YGGDRASIL-Strom sveta-Kozmický strom

 

 

Slovenská verzia

Pamätám si obrov zrodených na úsvite času,

A tých ktorí prví mi dali zrodiť sa,

Viem o deviatich svetoch (9 planét),

Deviatich sférach zakrytých stromom sveta (náš Slnečný systém), ktoré strom pokrýva vedením,

Ktoré rastie dolu, do hrudi zeme,

poznám topoľ, Iggdrasil je jeho meno,

s vodou priezračnou (voda komét,...)je obrovský strom napájaný.

 

Zo Škandinávskej Eddaickej poémy.

 

Yggdrasil-kozmický strom na orientálnom koberci

 

 

Vianočný stromček je Nordická vizuálna metafora ich mýtu stvorenia. Reprezentuje ich kozmológiu.

Mnohí vyvodili, že je západogermánskeho pôvodu, Rhineland (Hertha, 1944; Foley, 1960).

 

 

Zbytočné je hovoriť, že Briti majú svojú verziu.

Oni sa domnievajú, že sv. Bonifác-mních z Creditonu, Devonshire, Anglicko nielen zakladal kresťanské kostoly, spoločenstvá vo Franbcúzsku, Nemecku, ale natrafil aj na skupinou pohanov ktorí obetovávali malé dieťa bohu Thorovi. Aby zastavil obeť a zachránil dieťaťu život, tak jednou ranou päsťou zrazil strom. Na tom mieste rástla drobná jedľa, Strom života. To podľa stredovekých legiend bol príbeh o prvom vianočnom stromčeku.

 

V Nórskej mytológii, Yggdrasil (Hrozného jedného schodnica), nazývaný tiež Strom sveta, je obrovský topoľ ktorý spája a chráni všetky svety.

Pod koreňmi stromu sú umiestnené kráľovstvá Azgard, Jotunheim, a Neflheim. Pramene-studne stromu ležia na jeho základni.

Studňa Vedenia (Mimisbrunnr), strážená Mimirom, Studňa Osudu (Urdabrunnr), strážená Nornsom, a Hvergelmir (Hučiaci kotol), zdroj mnohých riek.

 

 

Štyri jelene (Joviánske planéty) behajú cez vetvy stromu a jedia jeho puky. Oni reprezentujú štyri vetry. Na strome bývajú aj ďalší obyvatelia,

Old Norse: Mimameidr

 Veverica Ratatosk (Svižné zuby), notorický klebetník, a Vidofnir (Stromový had), zlatý kohút (M42), ktorý sedí na vrchnej vetve.

Korene sú ohrýzané Nidhoggom (planéta X) a inými hadmi.

V deň Ragnaroku, ohnivý obor Surt zapáli strom.

Iné nazvy pre strom zahrňujú Yggdrasil, Hoddmimirovo drevo, Laerad a Odinova schodnica.

 

 

V Nórskom mýte, Nidhogg (Trhač tiel)

 Je monštruózny had, ktorý gniavi temer neustále pri najhlbších koreňoch (pri vnútorných planétach) stromu sveta-Yggdrasil, hroziac zničiť ho. Had sa vždy hašterí s orlom (Nemesis), ktorý sídli na vrchole stromu. Nidhogg leží na Nastrondovi v Nifilheime a je telá (kométy, asteroidy, planetoidy, mesiace), aby sa udržal pri živote.. Nie je to jediný had, ktorého úlohou je  zničiť Strom sveta, iné hady sú vrátane Grabacka, Grafvollutha, Goin a Moin.

Identické vzory sú aj naposledných kruhoch v obilí (hl. Anglicko), na orientálnych kobercoch, na Senmutovej mape (1450p.l.)|, na pohrebnej zástave markízy Tai (168 p. l.),…

 

 

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/   


 
http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna   


 
http://mujweb.cz/Veda/akustika 

  

 http://mujweb.cz/Veda/narmer   


 
 http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/bode   


 
 http://www.mujweb.cz/spolecnost/sedna   


 
http://senmut.szm.com  

 

http://www.revenus.szm.sk


 
Vďaka za pozornosť, teším sa na Vaše komentáre,… 

RNDr. Pavel Smutný  


 
Ucitelska 11  


 
Banska Stiavnica, Slovakia  


 
00421456921995  

00421902177203  

00421911177203

senmut@pobox.sk

senmut@atlas.sk